Algemene Voorwaarden Knoester & Van der Hut Advocaten

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan Knoester & Van der Hut Advocaten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever (Cliënt), wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen. Niet alleen Knoester & Van der Hut Advocaten, maar ook alle (rechts-) personen – waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt aandeelhouders, bestuurders en (voormalig) werknemers van Knoester & Van der Hut Advocaten, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Knoester & Van der Hut Advocaten – die bij de uitvoering van de opdracht van de Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2. Opdrachten
1. Knoester & Van der Hut Advocaten beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan hen gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is dat een opdracht (mede) door een andere persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het voornoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
2. Het staat Knoester & Van der Hut Advocaten, binnen de grenzen van de wet, vrij de opdracht onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de bij het kantoor verbonden advocaten en paralegals.
3. Knoester & Van der Hut Advocaten is gerechtigd de uurtarieven jaarlijks te indexeren. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond. Daarnaast is Knoester & Van der Hut Advocaten  gerechtigd de uurtarieven gedurende de opdracht tussentijds aan te passen in verband met het aantal ervaringsjaren en/of de expertise van de betreffende advocaat of paralegal.
4. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belangkunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle verlangde gegevens en informatie, direct bij het tot stand komen van de opdracht te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.
5. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Knoester & Van der Hut Advocaten behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen, indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht. Bij het inschakelen van derden zal Knoester & Van der Hut Advocaten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Knoester & Van der Hut Advocaten is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Cliënt (mede) namens de Cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

3. Declaratie en betaling
1. Voor de uitvoering van een opdracht is Cliënt in beginsel het honorarium van de advocaat, verschuldigd. Onbelaste/belaste verschotten, BTW, 6% kantoorkosten, griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten voor getuigen/deskundigen, uittreksels uit (openbare) registers en aangetekende brieven worden doorberekend en komen voor rekening van Cliënt.
2. Het honorarium kan een door Knoester & Van der Hut Advocaten vastgesteld uurtarief zijn, hetgeen alsdan wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd in eenheden van 6 minuten. Ook kan een vast honorarium, in de zin van een fixed price, met begrenzing in tijd worden overeengekomen waarover omzetbelasting is verschuldigd.
3. Ingeval door Cliënt een voorschot is voldaan, blijft dit voorschot tot de einddeclaratie in het betreffende dossier staan.
4. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Knoester & Van der Hut Advocaten is gerechtigd van de Cliënt een voorschot te vragen. Deze zal worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
5. Knoester & Van der Hut Advocaten neemt tevens opdrachten aan die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp. De Cliënt is gehouden de kosten te betalen die op grond van de toevoegingsbeslissing voor zijn rekening komen. Voornoemde kosten dienen bij het eerste gesprek op kantoor te worden betaald.
6. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking op een van de ten name van Knoester & Van der Hut Advocaten gestelde bankrekeningen, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Cliënt in gebreke gesteld en is Knoester & Van der Hut Advocaten gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7. Indien de Cliënt in verzuim is de declaratie te voldoen, is hij gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, alsmede de wettelijke rente, aan de maatschap te vergoeden. Incassokosten worden in redelijkheid en billijkheid vastgesteld op 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,=.
8. Knoester & Van der Hut Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de Cliënt vast te stellen en in haar administratie vast te leggen. Knoester & Van der Hut Advocaten is in voorkomend geval op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft bij de autoriteiten te melden.

4. Derdengelden
Gelden die Knoester & Van der Hut Advocaten ten behoeve van de Cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Knoester & Van der Hut Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden zoals hier bedoeld geen rente vergoed.

5. Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Knoester & Van der Hut Advocaten voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Knoester & Van der Hut Advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Indien geen uitkering krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de twaalf maanden voorafgaande aan de door Cliënt aan Knoester & Van der Hut Advocaten betaalde bedrag.
3. Knoester & Van der Hut Advocaten neemt bij de beveiliging van de gegevens van de Cliënt en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Knoester & Van der Hut Advocaten is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Knoester & Van der Hut Advocaten betrachte zorg. Knoester & Van der Hut Advocaten is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes (6) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Knoester & Van der Hut Advocaten aansprakelijk wordt gehouden.

6. Archivering
Nadat de overeenkomst tot opdracht is beëindigd zal Knoester & Van der Hut Advocaten het dossier sluiten en eventuele originele stukken van de Cliënt die zich nog in het dossier bevatten aan de Cliënt teruggeven. Voorts zal het dossier door Knoester & Van der Hut Advocaten gedurende vijf jaar digitaal worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

7. Opzegging
Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen. Knoester & Van der Hut Advocaten heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Cliënt  zoveel mogelijk blijven gewaarborgd.

8. Klachtenregeling
1. Op iedere overeenkomst van opdracht die door Knoester & Van der Hut Advocaten met de Cliënt wordt aangegaan is de interne kantoor klachtenregeling van toepassing. Klachten omtrent declaraties dienen binnen een periode van veertien (14) dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden, waarbij voldoende duidelijk en specifiek omschreven dient te worden waar de klacht op ziet. Deze klachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via de website van Knoester & Van der Hut Advocaten..
2. Wanneer de interne klachtenregeling niet tot een oplossing leidt, zal de klacht voor een bindende uitspraak worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Cliënt verklaart zich met deze wijze van afdoening onvoorwaardelijk akkoord.
3. Een Cliënt, zijnde consument, derhalve niet zijnde handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, kan binnen één maand na kennisneming van het voornemen tot het voorleggen van het geschil bij de Geschillencommissie Advocatuur, kenbaar maken te zullen kiezen voor de bevoegde rechter. Deze keuze tot het voorleggen van het geschil aan de bevoegde rechter dient de Cliënt ondubbelzinnig en stellig kenbaar te maken aan Knoester & Van der Hut Advocaten.

9. Overig
1. Knoester & Van der Hut Advocaten is een maatschap bestaande uit natuurlijke personen en een rechtspersoon. Knoester & Van der Hut Advocaten oefent een brede (strafrecht)advocatenpraktijk uit. De advocaten werkzaam bij Knoester & Van der Hut Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. Knoester & Van der Hut Advocaten is gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64031594.
3. Op alle aan Knoester & Van der Hut Advocaten verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Den Haag zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Knoester & Van der Hut Advocaten en Cliënt mocht ontstaan, en dat niet door middel van de kantoorklachtenregeling is opgelost, kennis te nemen.
4. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en zijn na toezending van de gewijzigde versie toepasselijk op de voortgezette dienstverlening door Knoester & Van der Hut.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een Cliënt.